Обчислювальна техніка та програмування

Обчислювальна техніка та програмування. Частина І

Дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.
На вивчення дисципліни відводиться 180 годин ( 6 кредитів ЕСТS ):
54 години лекції, 54 годин лабораторні заняття, екзамен.

Зміст навчальної дисципліни

Розділ 1. Вступ. Історичні етапи розвитку ЕОМ
Сучасний стан та перспективи розвитку обчислювальних машин. Архітектура системи команд ЕОМ.
Розділ 2. Мова програмування С. Базові поняття
Алфавіт мови. Операції мови. Правила пріоритетності та асоціативності. Перетворення типів.
Розділ 3. Елементи програмування
Структура програми. Копіляція. Об'єктний код.
Оператори циклу (for, while, do-while). Нескінчені цикли. Оператори break та continue.
Одномірні та багатомірні масиви.
Розділ 4. Функції
Функція, що повертає значення. Список формальних та фактичних параметрів. Прототип функції. Функція типу void.
Стандартні бібліотечні функції
Розділ 5. Вказівники
Поняття адреси об’єкта. Вказівник на об’єкти. Розіменування. Адресна арифметика.
Керування пам'яттю. malloc(), calloc(), realloc(), free() . Динамічне виділення пам’яті під масив.
Розділ 6. Потоковий ввід/вивід
Стандартний ввід/вивід. Структура FILE. Функції відкриття/закриття файлів fopen(), fclose(). Функції  fprintf(),fscanf(), fputc(),getc(), fgetc().
Розділ 7. Символьні рядки
Символьні рядки та вказівники. Функції: srtlen(), strcat(), strncat(), strcmp(), strncmp(), strcpy(), strncpy().
Розділ 8. Структури
Створення об’єктів структур. Ініціалізація. Звернення до полів структур.
Обєдання (union). Бітові поля.
Динамічні інформаційні структури. Однозв'язний список. Двозв'язний список.
Розділ 9. Препроцесорні засоби
Препроцесор та препроцесорні директиви. Макропідстановки (#define, #undef), директиви умовної компіляції (#if, #ifdef, #ifndef, #else, #elif, #endif). Макроси.
Розділ 10. Особливості мови С та С++
Спільне та відмінне в С та С++. Введення та виведення даних: cin, cout. Простір імен (namespace).
Перевантаження операцій. Шаблони функцій. Класи.

 


Дисципліну забезпечують : «Вища математика», «Загальна фізика».
Дисципліна забезпечує: Цифровi пристрої ч.2, Обчислювальна техніка та програмування ч.2.