Електроживлення радіоелектронної апаратури

Електроживлення радіоелектронної апаратури

Дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.
На вивчення дисципліни відводиться 60 годин ( 2 кредита ЕСТS ):
16 години лекції, 18 годин лабораторні заняття, залік.

Зміст навчальної дисципліни

Розділ 1. Вступ
Тенденції розвитку сучасних пристроїв електроживлення. Характеристики джерел електроживлення та вимоги до них. Традиційні та сучасні структурні схеми джерел живлення за умови живлення від мережі змінного струму, бортової мережі та інших джерел енергії. Трансформатори.
Розділ 2. Випрямлячі
Класифікація випрямлячів. Одно- та двофазні випрямлячі, двотактні випрямлячі. Робота випрямлячів за умови різного характеру навантаження. Особливості роботи вентилів за умови прямокутної форми напруги та на високих частотах.
Розділ 3. Згладжувальні фільтри
Коефіцієнт пульсації, фільтрації, згладжування, передачі постійної складової напруги. Вимоги до фільтру. Типи фільтрів. Фільтри на пасивних елементах. Розрахункові співвідношення. Транзисторні згладжу вальні фільтри. Перехідні процеси в фільтрах при комутації навантаження.
Розділ 4. Стабілізатори
Призначення стабілізаторів. Основні параметри та вимоги до стабілізаторів, їх класифікація. Принцип дії параметричних та компенсаційних стабілізаторів. Лінійні та ключові стабілізатори. Лінійні транзисторні стабілізатори компенсаційного типу. Ключові стабілізатори напруги.
Розділ 5. Інвертори
Класифікація інверторів. Принцип дії, особливості роботи транзисторів в ключовому режимі. Інвертор на основі автогенераторів. Інвертори з незалежним збудженням. Порівняльні характеристики та галузі застосування різних типів інверторів.
Розділ 6. Регулятори напруги
Призначення регуляторів напруги. Типи регуляторів. Регулювання напруги зміненням параметрів керованих вентилів.
Розділ 7. Джерела первинного електроживлення
Експлуатаційні характеристики гальванічних елементів та акумуляторів. Малогабаритні гальванічні елементи та акумулятори.
Розділ 8. Забезпечення електромагнітної сумісності
Класифікація електромагнітних завад та шляхи їх розповсюдження. Методи подавлення електромагнітних завад. Завадоподавляючі фільтри. Екранування джерел вторинного електроживлення.


Лабораторні роботи:
  1. Дослідження схем випрямлячів.
  2. Дослідження згладжуючи фільтрів.
  3. Дослідження стабілізаторів напруги.
  4. Дослідження джерел живлення з перетворенням напруги

Електроживлення радіоелектронної апаратури


Дисципліна базується на знаннях з «Вищої математики», «Загальної фізика», «Основи теорії кіл», «Компонентної бази РЕА», «Електронних приладів».