Історія кафедри

КАФЕДРА РАДІОТЕХНІЧНИХ ПРИСТРОЇВ ТА СИСТЕМ

Кафедру створено в 1945 році після розділу кафедри приймально-передавальних пристроїв на дві   радіоприймальних та радіопередавальних пристроїв; на сьогодні назва  кафедра радіотехнічних пристроїв та систем (РТПС).

 

http://rtps.kpi.ua/img/history/image002.jpgПерший завідувач кафедри   відомий вчений член-кореспондент Академії наук УРСР, професор Семен Ісакович Тетельбаум. Після його смерті в 1958 р. кафедру очолив його учень професор Вадим Павлович Тараненко; з 1998 р. кафедру очолює професор Правда Володимир Іванович.

 

Кафедра є провідною по підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямом «Радіотехніка» і забезпечує викладання 34 навчальних дисциплін за напрямами «Радіотехніка» та «Радіоелектронні апарати». Основною метою навчального плану підготовки бакалаврів радіотехніки є формування системних знань з генерації сигналів, їх підсилення, передавання через радіоканал і виявлення переданої інформації. Концептуально підкреслюється необхідність ефективного використання спектрального ресурсу радіопристрою за рахунок збільшення швидкості передавання інформації, боротьби з завадами, адаптивними способами ущільнення і виявлення інформації.

 

На кафедрі викладаються дисципліни «Компонентна база РЕА», «Сучасна елементна база РЕА», «Електроживлення радіоелектронної апаратури», «Основи статистичної радіотехніки», «Основи теорії передачі інформації», «Генерування та формування сигналів».

 

http://rtps.kpi.ua/img/history/image004.jpgПідготовка бакалаврів радіотехніки передбачає вивчення алгоритмів і методів формування і оброблення цифрових сигналів, вивчення програмно-апаратних засобів: програмованих логічних інтегральних схем, сигнальних процесорів, універсальних процесорів, методів їх налаштування і вбудови в системи і комплекси. Цьому напряму підготовки в межах навчального плану бакалавра радіотехніки присвячені дисципліни «Цифрові пристрої», «Цифрове оброблення сигналів».

 

Сучасна радіотехніка працює на частотах десятки гігагерц, тому підготовка бакалавра неможлива без ґрунтовного вивчення техніки надвисоких частот. На це спрямовані дисципліни «Електронні та квантові пристрої надвисоких частот», «Пристрої мікрохвильового та оптичного діапазону».

 

Великий блок дисциплін навчального плану бакалавра радіотехніки складають дисципліни присвячені питанням програмування, моделювання, і оптимізації радіоелектронної апаратури з застосуванням сучасних пакетів, до яких належать: «Обчислювальна техніка та програмування», «Основи комп’ютерного проектування та моделювання РЕЗ», «Оптимізація проектування радіотехнічних пристроїв».
http://rtps.kpi.ua/img/history/pravda.png

 

Завданням підготовки бакалавра радіотехніки є надання йому знань з сучасного стану систем і комплексів   дисципліни: «Радіоелектронні системи», «Основи телебачення», «Системи та мережі телебачення», «Радіомовлення», «Інформаційні технології», «Інформаційні радіосистеми», «Мережі та технології радіодоступу» та ін. Створені сучасні навчальні лабораторії по моделюванні систем радіолокації і радіонавігації.

 

На базі кафедри працює науково-методична підкомісія Міносвіти України з напрямку «Радіотехніка», яку очолює зав. кафедрою проф. Правда В. І. НМК визначає зміст і перспективу підготовки фахівців з напряму „Радіотехніка” в Україні. Членами підкомісії МОН України по розробці освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми з радіотехніки є доц. Дмитрук В.О., доц. Дяченко С.М.

 

Кафедра широко відома своєю науково-дослідною роботою в галузі електроніки надвисоких частот. Роботи були започатковані в 50-х роках минулого сторіччя при вирішенні задач з проблеми передачі електроенергії за допомогою радіохвиль. Тоді в співпраці з інститутом електротехніки АН УРСР почались роботи по створенню потужних мікрохвильових генераторів безперервної дії. Першим таким генератором був потужний дворезонаторний пролітний клістрон, створений в 1949 році. Клістрон мав потужність 1,5 кВт в безперервному режимі і працював на довжині хвилі близько 10 см. Вперше в світі був створений потужний клістронний генератор з електростатичним фокусуванням пучка та рекуперацією енергії електронів в області колектора.

 

http://rtps.kpi.ua/img/history/image024.jpgВ 1953 - 1956 роках були створені перші потужні ізохронні генератори зворотної хвилі потужністю на 2 - 3 порядки більше існуючих тоді електронних НВЧ приладів. Для підвищення ефективності взаємодії електронів з полем були зроблені сповільнюючі системи у вигляді ланцюжка резонаторів з щілинами зв’язку і змінним уздовж руху електронів коефіцієнтом сповіль­нення хвилі — ізохронні системи. Потужність генераторів становила одиниці кіловатів в безперервному режимі в короткохвилевій частині сантиметрового діапазону.

 

В 1954 - 1957 рр. була розроблена теорія та створені експериментальні генератори НВЧ діапазону нового типу  фазохрони, що працюють за принципом тривалої взаємодії електронів з несповільненими електромагнітними хвилями. В 1957 році був виготовлений перший в світі експериментальний фазохронний генератор зворотної хвилі.

 

В 1959 році розпочались роботи по розробці та створенню потужних ламп біжучої хвилі в сантиметровому діапазоні. Були виконані фундаментальні роботи з теорії ЛБХ типу «О», а в 1962 році була створена перша в СРСР потужна ЛБХ безперервної дії. Лампа дозволяла отримати потужність в одиниці кіловатів в короткохвилевій частині сантиметрового діапазону при ширині смуги підсилення 20 %. На основі цієї ЛБХ були створені радіолокаційні системи та системи радіопротидії.

 

За розробку та впровадження в серійне виробництво потужної ЛБХ керівникові робіт Тараненку В.П. та співробітникам кафедри ІІравді В.І., Комарчуку О.Р., Дереновському М.В., Ліждвою К.Я., Дьяченку С.М, Шевченку В.І. була присуджена Державна премія України.

 

http://rtps.kpi.ua/img/history/image010.jpgВ ці роки на кафедрі сформувалася наукова школа в галузі електронних приладів НВЧ. Як розвиток робіт по приладах на основі взаємодії електронів з несповільненою хвилею в 1970 році був створений гіроклістрон, який, працюючи в міліметровому діапазоні, мав потужність в одиниці кіловат при коефіцієнті корисної дії до 40 % з коефіцієнтом підсилення не менше 30 дБ.

 

На базі кафедри було проведено три Всесоюзні конференції з електроніки НВЧ, фактично при кафедрі був створений журнал «Известия вузов. Радиоэлектроника», який має високий світовий рейтинг і перевидається в США.

 

http://rtps.kpi.ua/img/history/image014.jpgМаючи вагомі здобутки в галузі електронної оптики, кафедра виконала серію науково-дослідних та конструкторських робіт зі створення прецизійних електронно-оптичних систем для запису інформації на носіях, що дозволяють подальшу її оптичну обробку. Логічним завершенням цих робіт стали розробка та створення системи оптичної обробки інформації багатоканальних лінійних гідроакустичних антен на основі просторово-часового модулятора з магнітооптичним екраном та електронно-променевою адресацією.

 

Була створена система просторового керування лазерів великої потужності. По цій тематиці захищені кандидатські дисертації (доц. Дмитрук В.О., доц. Лисак В.В., Михайленко М.В.)

 

http://rtps.kpi.ua/img/history/image012.jpgВ 1975 році кафедра успішно розгортає роботи в галузі твердотільної електроніки. Розроблено методики комп’ютерних розрахунків генераторів та підсилювачів міліметрового діапазону на лавинно-пролітних діодах, включаючи роботи, пов’язані з підвищенням потужності генераторів, їх коефіцієнт корисної дії (ККД), стабільності, створено генератори на відкритих резонаторах. На базі цих робіт захищено дві докторські дисертації (проф. Коцержинський Б.О., проф. Мачуський Є.А.)

 

За розробку та створення твердотільних генераторів та підсилювачів міліметрового діапазону Тараненку В. II, Правді В, І, Омельяненку М. Ю., Ткаченку Л. А., Туреєвій О. В., Мачуському Є. А. в 1989 році присуджено премію Ради Міністрів СРСР. На основі цих робіт розроблено промислові зразки радіорелейних станцій в міліметровому діапазоні хвиль.

 

http://rtps.kpi.ua/img/history/image022.jpgВ 1995 р. на кафедрі організована міжгалузева „Лабораторія методів та засобів криміналістичних досліджень” (зав. лаб. с.н.с, к.т.н. Лєвий С. В.). Вона спільно з відповідними структурами МВС України та СБУ займається розробкою та впровадженням апаратури для криміналістичних досліджень. Основними напрямками роботи лабораторії є: криміналістичне дослідження магнітного запису; аналіз мови людини та її ідентифікація; балістичні дослідження; технічна експертиза документів та ідентифікація номерів агрегатів автотранспорту. В рамках роботи цієї лабораторії були розроблені та виготовлені дослідні партії: програмно-апаратного комплексу для двомірного сканування документів, виготовлених а також захищених магнітною фарбою; комплексу для неруйнівного дослідження поверхонь та середовищ ( в тому числі і для виявлення підробки номерів автомобільного транспорту). Розроблені комплекси впроваджено більш ніж у 20-ти країнах світу.

 

За роки свого існування кафедра підготувала 5 докторів та більше 50 кандидатів наук. Співробітники кафедри були деканами радіотехнічного факультету: заслужений діяч науки України професор Тараненко В.П. з 1974 по 1988 р., заслужений працівник освіти України професор Правда В.І. з 1989 по 2003 р.

 

Співробітниками кафедри написані монографії, підручники, сотні наукових статей. За підручник для вищої школи «Основи телебачення» доц. Домбругову Р. М. була присуджена Державна премія України. За останні роки виданий енциклопедичний довідник «Радіотехніка», підручники «Телекомунікаційні системи», «Електродинаміка та поширення радіохвиль».