Матеріали та компоненти радіоелектронної апаратури

Матеріали та компоненти радіоелектронної апаратури

Дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.
На вивчення дисципліни відводиться 60 годин ( 2 кредитів ЕСТS ):
36 години лекції, залік.

Зміст навчальної дисципліни

Розділ 1. Загальна характеристика компонентної бази РЕА
Розділ 2. Радіоматеріали та пасивні компоненти
Діелектричні матеріали. Конденсатори. Провідникові матеріали. Резистори. Магнітні матеріали.
Ферити. Трансформаторне залізо. Котушки індуктивності, трансформатори, дроселі. Контактні та комутаційні пристрої. Друковані плати.
Розділ 3. Напівпровідникові матеріали
Фізичні основи напівпровідників. Концентрація носіїв заряду. Струми в напівпровіднику. Поверхневі явища


Дисципліна  базується на знаннях з «Вищої математики», «Фізики», «Основ теорії кіл».