Електронні прилади

Електронні прилади

Дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.
На вивчення дисципліни відводиться 150 годин ( 5 кредитів ЕСТS ):
54 години лекції, 36 годин лабораторні заняття, екзамен.

Зміст навчальної дисципліни

Розділ 1. Загальна характеристика компонентної бази РЕА
Розділ 2. Напівпровідникові (НП) діоди
Електричні переходи. Електронно-дірковий перехід в рівноважному і нерівноважному станах. ВАХ p-n переходу. Ємності переходу. Випрямні та імпульсні діоди. Різновиди НП діодів. Високочастотні діоди.
Розділ 3. Біполярні транзистори (БТ)
Будова і принцип дії БТ. Режими роботи. Принцип підсилення БТ. Струми в БТ. Статичні ВАХ БТ. БТ як  лінійний чотириполюсник. НЧ схеми заміщення БТ. Робота БТ на високій частоті. Робота БТ в ключовому режимі.
Розділ 4. Тиристори
Розділ 5. Польові транзистори (ПТ)
Транзистор метал-діелектрик-напівпровідник (МДН-транзистор). ПТ з керувальним переходом метал-напівпровідник (МЕН-транзистори) і p-n переходом.
Розділ 6. Оптоелектронні НП прилади
Джерела світла. Фотоприймач. Оптрони
Розділ 7. Конструкторсько-технологічні основи мікроелектроніки
Класифікація інтегральних мікросхем. Основні етапи створення інтегральних мікросхем
Розділ 8. Гібридні інтегральні схеми (ГІС)
Розділ 9. Напівпровідникові інтегральні схеми
Різновиди напівпровідникових інтегральних мікросхем. МДН інтегральні схеми.
Розділ 10. Інтегральні мікросхеми НВЧ діапазона
Розділ 11. Основи цифрової схемотехніки та цифрові ІС
Основи цифрової схемотехніки (ключі). Загальні характеристики та параметри логічних елементів цифрових інтегральних мікросхем. Логічні елементи на біполярних і польових транзисторах.
Розділ 12. Інтегральні мікросхеми пристроїв пам’яті (постійної і оперативної)
Розділ 13. Основи схемотехніки аналогових ІС та анологові ІС
Основні каскади аналогових ІС. Прилади з зарядовим зв’язком
Розділ 14. Введення в функціональну електроніку
Елементи акустоелектроніки
Розділ 15. Електровакуумні прилади (ЕВП)
Електрофізичні явища в ЕВП. Діод. Тріод. Тетроди та пентоди. Газорозрядні прилади і індикатори. Електровакуумні фотоелектронні прилади

 

Лабораторні роботи:

1. Дослідження електровакуумного тріода
2. Дослідження кремнієвого стабілітрона
3. Дослідження імпульсних властивостей напівпровідникового діода
4. Дослідження вольт-амперних характеристик транзистора
5. Робота транзистора в ключовому режимі
6. Дослідження базового елемента транзисторно-транзисторної логіки
7. Дослідження інтегральної мікросхеми диференційного підсилювача
8. Моделювання діодного та транзисторного ключів


Електронні прилади
Дисципліну забезпечують: «Вища математика», «Загальна фізика», «Основи теорії кіл», «Матеріали та компонентна база радіоелектронної апаратури».