Алгоритмізація та програмування

  Алгоритмізація та програмування

Дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.
На вивчення дисципліни відводиться 150 годин ( 5 кредитів ЕСТS ):
18 години лекції, 18 годин практичні заняття, 36 годин лабораторні заняття, екзамен.

Зміст навчальної дисципліни

Розділ 1. Основні поняття обчислювальної техніки
Вступ. Загальна характеристика обчислювального процеса ЕОМ.
Обчислювальна машина: процесор, пам’ять, периферiйнi пристрої; принцип дiї. Органiзацiя пам’ятi, особливостi її використання.
Апаратне та програмне забезпечення програмування на ЕОМ.
Етапи виконання програм на ЕОМ.
Розділ 2. Алгоритмізація та мова програмування
Елементи мови С++. Типи даних. Операції та вирази. Прiоритет та асоцiативнiсть операцiй. Умовне та явне перетворення типiв. Оператори.
Масиви,їх опис,розміщення у пам’яті,ініціалізація.
Оператори циклу:  while, do while, for.  Функції. Вказівники.
Програмна реалізація алгоритмів різної структури.
Структурні типи даних. Структури, об’єднання, перелічення.


Лабораторні роботи:
  1. Вивчення iнтегрованого середовища С та виконання простої програми.
  2. Вивчення типiв та структур даних.
  3. Розрахунок значень арифметичних виразiв.
  4. Вивчення перетворення типiв у виразах присвоювання.
  5. Створення таблиці функції
  6. Обчислення  визначеного інтегралу.
  7. Обробка двовимірних масивів.
  8. Рoзрахунок найпростiшого нелiнiйного кола.
  9. Розрахунок опору нелiнiйного елемента (1).
  10. Розрахунок опору нелiнiйного елемента (2).

Алгоритмізація та програмування


Дисциплiна «Алгоритмізація та програмування» базується на знаннях матерiалу дисциплiни "Математичний аналiз", для виконання лабораторних робіт потрібні знання з електротехніки.