Оптимізація проектування радіотехнічних систем

Оптимізація проектування радіотехнічних систем

Дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.
На вивчення дисципліни відводиться 180 годин ( 6 кредитів ЕСТS ):
36 годин лекцій, 18 годин практичних занять, 18 годин лабораторних занять, екзамен.

Зміст навчальної дисципліни

Тема 1. Статистичні характеристики і математичні моделі сигналів та завад.
Класифікація сигналів і завад. Багатовимірний гаусівський випадковий процес.
Марківські випадкові процеси та їх класифікація.
Сигнали з аналоговою модуляцією. Сигнали з дискретною модуляцією. 
Тема 2. Основи теорії синтезу оптимальних радіотехнічних систем.
Апостеріорна щільність імовірності повідомлення. Функція правдоподібності в гаусівському каналі.
Кореляційний прийом сигналів. Сигнальна і шумова функції та їх властивості. 
Узгоджена фільтрація сигналів.
Тема 3.Методи оптимального виявлення та розпізнавання сигналів.
Байєсівський критерій оптимального виявлення сигналів. Критерії ідеального спостерігача, максимальної правдоподібності та Неймана-Пірсона.
Оптимальний пристрій розпізнавання двійкових сигналів.
Тема 4.Методи оптимального оцінювання параметрів сигналів.
Критерії оптимального оцінювання параметрів сигналів. Оцінювання енергетичних та неенергетичних параметрів сигналів.
Тема 5. Методи оптимальної фільтрації сигналів.
Критерії оптимальної фільтрації сигналів.  Лінійна фільтрація скалярного параметра в дискретному часі.
Скалярний фільтр Калмана. Багатовимірний фільтр Калмана в дискретному часі.
Тема 6. Методи адаптивного прийому сигналів.
Види апріорної невизначеності. Методи подолання параметричної апріорної невизначеності: байєсівський, максимальної правдоподібності, рівномірно найкращі вирішальні правила.
Адаптивна фільтрація сигналів на основі байєсівського підходу. Адаптивна фільтрація сигналів на основі методу розділення.


Лабораторні роботи:
  1. Моделювання марківских гаусівських процесів із заданими кореляційними функціями.
  2. Моделювання сигналів з амплітудною, частотною та фазовою маніпуляцією та дослідження їх статистичних характеристик.
  3. Моделювання роботи та аналіз характеристик кореляційного приймача та узгодженого фільтру.
  4. Моделювання роботи та аналіз ефективності алгоритму оптимального виявлення сигналів.
  5. Моделювання роботи та аналіз ефективності алгоритму оптимального розпізнавання сигналів.
  6. Моделювання роботи та аналіз характеристик точності алгоритму оптимального оцінювання часу запізнення сигналу.
  7. Моделювання роботи та аналіз точносних характеристик фільтру Калмана в дискретному часі.
     

Оптимізація проектування радіотехнічних систем
Дисципліну забезпечують: "Вища математика", "Основ теорії кіл", "Основи статистичної радіотехніки", "Статистична радіотехніка", "Сигнали та процеси в радіотехніці".