Основи статистичної радіотехніки

Основи статистичної радіотехніки

Дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.
На вивчення дисципліни відводиться 75 годин ( 2,5 кредитів ЕСТS ):
36 години лекції, 18 годин практичні заняття, залік.

Зміст навчальної дисципліни

Тема 1. Випадкові події. Основні теореми теорії ймовірностей.
Види подій. Ймовірність події. Елементи комбінаторики і безпосередній підрахунок ймовірності. Операції над подіями. Умовна ймовірність. Теореми множення та складання ймовірностей. Формула повної ймовірності. Теорема Байєса. Застосування теореми Байєса для аналізу двійкового каналу зв’язку із завадами. Теорема повторення дослідів. Формула Бернулі.
Тема 2. Випадкові величини.
Дискретні і неперервні випадкові величин. Функція розподілу ймовірностей випадкової величини. Щільність ймовірностей. Числові характеристики випадкових величин. Математичне очікування, мода, медіана. Дисперсія і її властивості.
Біноміальний закон. Закон Пуассона. Рівномірний розподіл щільності ймовірності випадкової величини. Теорема Муавра –Лапласса.
Функція розподілу і щільність ймовірності гаусівської випадкової величини. Інтеграл ймовірності.
Тема 3. Системи випадкових величин і їх функціональні перетворення.
Системи двох дискретних випадкових величин. Аналоги теорем множення, повної ймовірності і формули байєса для двох дискретних випадкових величин. Функція розподілу ймовірностей системи двох випадкових величин. Умовні функція розподілу і щільність ймовірності. Числові характеристики системи двох випадкових величин.
Безумовні і умовні матиматичні очікування і дисперсії. Кореляційний момент. Коефіцієнт кореляції.
Системи N випадкових величин. Багатовимірні функція розподілу і щільність ймовірності.
Нерівність Чебишева. Центральна гранична теорема.
Тема 4. Елементи математичної статистики.
Предмет і основні задачі математичної статистики. Способи представлення результатів експериментальних досліджень. Гістограма відносних частот.
Метод моментів. Метод максимуму вірогідності. Метод максимуму апостеріорної щільності ймовірності. Метод найменших квадратів.
Закони розподілу оцінок математичного очікування і дисперсії гаусівської випадкової величини.
Поняття про інтервальне оцінювання. Довірча ймовірність. Довірчий інтервал. 
 


Основи cтатистичної радіотехніки
Дисципліну забезпечують: «Вища математика», «Загальна фізика», «Основи теорії кіл».