Основи теорії передавання інформації

Основи теорії передавання інформації

Дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.
На вивчення дисципліни відводиться 150 годин ( 4 кредита ЕСТS ):
54 години лекції, 36 годин лабораторні заняття, екзамен.

Зміст навчальної дисципліни
 • Основні поняття теорії передавання інформації. Класифікація систем. Узагальнена структурна схема цифрової системи зв’язку.
 • Характеристики джерела інформації. Кількість інформації в одному символі джерела за Шеноном. Ентропія джерела інформації.  Сумісна та умовна ентропії.
 • Взаємна ентропія. Ентропія шуму в каналі. Ненадійність каналу. Характеристики дискретних каналів зв’язку: продуктивність джерела інформації, швидкість передачі інформації, пропускна здатність n-значного симетричного дискретного каналу.
 • Характеристики неперервних джерел інформації. Диференційна ентропія. Пропускна здатність неперервного каналу зв’язку. Формула Шенона. Спектральна ефективність. Границя Шенона.
 • Ефективне кодування. Теорема Шенона про кодування джерела інформації. Рівномірне ефективне кодування. Нерівномірне кодування: алгоритми Шенона-Фано і Хафмана.
 • Завадостійке кодування. Теорема Шенона про кодування. Класифікація кодів. Основні поняття, приницпи та характеристики завадостійких кодів. Коригуюча спроможність кодів.
 • Коди що виявляють помилки: Код з перевіркою на парність. Код з однаковою вагою. Cyclic redundancy check (CRC) коди.
 • Коди для виправлення помилок. Лінійні блокові коди.  Декодування лінійних блокових кодів.
 • Згорткове кодування. Алгоритм Вітербі для декодування загорткових кодів.
 • Аналітичний сигнал. Перетворення Гільберта. Комплексна огинаюча сигналу. Квадратурний модулятор. Основні види цифрової модуляції. Модуляційне сузір’я.
 • Основні принципи кореляційного прийому. Критерій ідеального спостерігача, максимальної правдоподібності. Критерії прийняття рішень
 • Поняття про «Soft» та «Hard» рішення. Квадратурний демодулятор.  Log likelihood ratio оцінка для різних типів модуляційних сузір’їв.
 • Методи розділення каналів. Область використання. Переваги та недоліки.

Лабораторні роботи:

Основи теорії передавання інформації
Дисципліну забезпечують: «Вища математика», «Загальна фізика», «---».