ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

Освітньо-професійна програма — система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.
 

Галузь знань: 17 Електроніка та телекомунікації

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Радіотехнічні інформаційні технології

 

 

* В розділах 9 та 10 наведених документів є перелік дисциплін, які пропонуються до вивчення за спеціальністю "172 Телекомунікації та радіотехніка" і спеціалізацією "Радіотехнічні інформаційні технології".