Автоматизоване проектування радіоелектронних пристроїв

     Вступ

     Програму навчальної дисципліни  «Автоматизоване проектування  радіоелектронних пристроїв» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців рівня вищої освіти «Перший (бакалавр) ступінь» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка».

     Дисципліна базується на знаннях дисциплін:

     «Інформатика», « Вища математика», «Загальна фізика», «Основи теорії кіл», «Схемотехніка».

     Навчальна дисципліна належить до циклу  самостійного вибору навчального закладу

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета навчальної дисципліни.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей:

 • використовувати системи автоматизованого проектування  для проектування радіоелектронних пристроїв ;
 • будувати моделі радіотехнічних  пристроїв в САПР;
 • виконувати аналіз  та вибирати оптимальні режими роботи схем.

 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:

 • можливостей  сучасних САПР для проектуванні радіоелектронних пристроїв;
 • основних методів, алгоритмів моделювання ,аналізу та оптимізації.

уміння:

 • будувати моделі елементів схем;
 • будувати моделі  електронних пристроїв;
 • виконувати  всі види аналізу схем  в САПР;
 • виконувати параметричну оптимізацію схем;
 • проектувати пристрої цифрової обробки сигналів;
 •  виконувати синтез схем   та проектування фільтрів.

досвід:

 • проектування аналогових схем різного діапазону частот;
 • проектування логічних цифрових схем;
 • проектування  пристроїв цифрової обробки сигналів;
 • проектування змішаних аналогових та цифрових схем.

2. Структура навчальної дисципліни

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/3кредита ECTS.

Рекомендований розподіл навчального часу

Форма навчання

Кредитні модулі

Всього

Розподіл навчального часу за видами занять

Семестрова атестація

кредитів

годин

Лекції

Практичні (семінарські) заняття

Лабораторні роботи (комп’ютерні практикуми)

СРС

Денна

1

3

90

18

-

36

36

Диф. залік

Заочна

1

3

90

10

-

8

72

Диф. залік