Інформатика ч. ІІ

Вступ

Програму навчальної дисципліни  «Інформатика ч.2» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки рівня «Бакалавр» напряму  «Телекомунікації та радіотехніка».

Навчальна дисципліна належить до циклу  математичної  та природничо-наукової підготовки.

Предметом  навчальної дисципліни  є  сучасні програмні середовища  які використовуються для виконання розрахунків, побудови графіків, програмування, розробки моделей, дослідження їх характеристик,  а також  ознайомлення  з алгоритми обчислювальної математики.

Міждисциплінарні зв’язки:  дисципліна базується на знаннях дисциплін  «Інформатика ч.1»,“Вища математика”, “ Загальна фізика”   та   забезпечує виконання , в сучасних    математичних програмних пакетах,  інженерних розрахунків, моделювання радіотехнічних  пристроїв , систем  для всіх дисциплін на протязі навчання.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета навчальної дисципліни.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей  використовувати сучасні математичні пакети  Mathcad, Matlab:

 • для виконання інженерних розрахунків, побудови різних типів графіків;
 • рішення різних типів рівнянь та систем рівнянь, пошуку оптимальних рішень;
 • обробки результатів вимірювання;
 • розробки програм  
 • побудови математичних,  програмних моделей  та дослідження їх характеристик;
 • створення пристроїв  обміну інформацією на базі  Matlab.

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:

 • основних характеристик та можливостей Mathcad;
 • основних характеристик та можливостей  Matlab ,Simulink;
 • основних алгоритмів типових чисельних методів  рішення математичних задач;
 • з розробки програм  Mathcad;
 • з розробки  скриптів  та m-файлів в Matlab.

 уміння:

 • виконувати  числові та аналітичні обчислення ;
 • будувати графіки  в різних системах координат в тому числі і 3D;
 • рішати системи лінійних,  нелінійних алгебраїчних та диференціальних рівнянь;
 • обробляти результати вимірювань;
 • будувати  моделі в системі Simulink;
 • користуватись системою допомоги, інтернет ресурсами.

досвід:

 • практичного використання  програмних пакетів   Mathcad та Matlab  для рішеня прикладних  задач, побудови графіків;
 • побудови моделей простих  електронних схем  в Simulink.

2. Структура навчальної дисципліни

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  150 години/5 кредитів ECTS.

Навчальна дисципліна містить кредитний  модуль «Інформатика ч.2»

Рекомендований розподіл навчального часу

Форма навчання

Кредитні модулі

Всього

Розподіл навчального часу за видами занять

Семестрова атестація

кредитів

годин

Лекції

Практичні (семінарські) заняття

Лабораторні роботи (комп’ютерні практикуми)

СРС

Денна

1

5

150

36

-

54

60

екзамен