Радіомережі

Вступ

Програму навчальної дисципліни «Радіомережі» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців рівня вищої освіти «Другий (магістерський) ступінь» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка».

Навчальна дисципліна належить до циклу  самостійного вибору навчального закладу

Предметом  навчальної дисципліни  є  сучасні   безпровідні мережі,  методи , алгоритми, програмне забезпечення  розрахунку  та  проектування.

Міждисциплінарні зв’язки:  дисципліна базується на знаннях дисциплін:

«Цифрові пристрої»,  « Пристрої цифрового оброблення сигналів», «Радіопередавальні пристрої», «Радіоприймальні пристрої», «Основи теорії передавання інформації»  «Основи мобільного зв’язку», «Статистична радіотехніка», «Інформаційні радіосистеми». Набуті  в результаті вивчення даної дисципліни знання та вміння дозволять виконувати завдання  пов’язані  моделюванням, дослідженням,  проектуванням  та експлуатацією  радіомереж. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета навчальної дисципліни.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей:

 • oзнайомлення з  принципами побудови сучасних мереж безпровідного доступу;
 • вибору ефективних алгоритмів побудови радіоканалів мереж на канальному та фізичних рівнях ;
 •  розрахунків та проектування  радіомереж   на    сучасному програмному забезпеченні.

 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:

 • архітектури радіомереж;
 • сучасних методів модуляції та кодування, адаптації  в радіоканалах;
 • протоколів  множинного доступу;
 • методів аналізу та проектування радіомереж.

уміння:

 • проектування мобільних стільникових мереж;
 • розраховувати зони покриття;
 • розраховувати енергетичний бюджет радіоканалів;
 • розраховувати  трафік  мережі.

досвід:

 • вибору архітектури радіомережі;
 • моделювання  та дослідження радіоканалів; 
 • проектування  радіомережі в  сучасному програмному забезпеченні.

 

2. Структура навчальної дисципліни

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 165 годин/5,5 кредитів ECTS.

Навчальна дисципліна містить кредитний  модуль ««Радіомережі»

 

 

Рекомендований розподіл навчального часу

Форма навчання

Кредитні модулі

Всього

Розподіл навчального часу за видами занять

Семестрова атестація

кредитів

годин

Лекції

Практичні (семінарські) заняття

Лабораторні роботи (комп’ютерні практикуми)

СРС

Денна

1

5.5

165

36

-

36

98

екзамен