Інформаційні радіосистеми

Вступ

Програму навчальної дисципліни інформаційні радіосистеми

складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів

напряму 6.050901 Радіотехніка .

Навчальна дисципліна належить до циклу вільного вибору студентів

Предмет навчальної дисципліни є інформаційні радіосистеми, інформаційні тракти, пристрої видобування , передачі , обробки та відображення інформації .

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна    “Інформаційні   радіосистеми    (ІРС)   має комплексний характер, базується на фундаментальних і спеціальних дисциплінах, що входять в навчальний план для напряму підготовки 6.050901 Радіотехніка.

Дисципліні передують наступні дисципліни: ПП 3.07 Радіопередавальні пристрої , ПП 3.08Радіоприймальні пристрої , ПП 3. 23 “Основи статистичної радіотехніки, ПП 3.32 “Радіоелектронні системи”, ПН 2.06 “Основи метрології та радіовимірювань”. Дисципліна забезпечує наступні дисципліни: ПП 1.23 “Інформаційно-керуючі системи” , ПП 1.44 “Системи мобільного зв’язку ”, ПП 1.26 “Супутникові інформаційні системи”.

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета навчальної дисципліни.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей:

- використання сучасних наукових концепцій побудови  інформаційних радіосистем;

- застосування методів моніторинга рівня сигналів та потоків заявок;

- вирішення задач організації та прогнозування інформаційного обміну;                 

- сполуки елементів інформаційних трактів.

 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:

- принципів та технологій видобування, передачі, прийому та відображення інформації;

- принципів організації та прогнозування інформаційного обміну ;

- сучасних тенденцій розвитку ІРС та перспектив їх використання;

- основи методів аналізу та синтезу пристроїв ІРС .

 

уміння:

- самостійно проводити дослідження перетворення сигналів в інформаційних трактах;

- самостійно аналізувати реальні та потенційні характеристики інформаційних трактів;

- самостійно прогнозувати інформаційне навантаження трактів, мереж та систем;

- самостійно проводити сполуку елементів інформаційних трактів.

досвід:

- визначення структури ІРС, призначених для передачі інформації в конкретних каналах;

- системного підходу до проектування ІРС;

-   оцінювання   інформаційно-енергетичних   характеристик,   ефективності   та економічності ІРС;

- оцінювання реальних характеристик та потенційних можливостей ІРС;

- обґрунтованого вибору каналів передачі інформації, типів сигналів та методів їх обробки;

-  оцінювання  якості ІРС;

-  визначення характеристик пристроїв оптимальних ІРС;

-  оцінки ефективності технічних рішень.

 

2. Структура навчальної дисципліни

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин/4 кредити ECTS.

Рекомендований розподіл навчального часу

Форма навчання

Кредитні модулі

Всього

Розподіл навчального часу за видами занять

Семестрова атестація

кредитів

годин

Лекції

Практичні (семінарські) заняття

Лабораторні роботи (комп’ютерні практикуми)

СРС

Денна

1

4

120

36

-

18

66

іспит

Заочна

1

4

120

10

 

6

104

іспит