Системи радіокерування

Вступ

Програму навчальної дисципліни Системи радіокерування

складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів

спеціальності 172  Телекомунікації та радіотехніка спеціалізації « Радіотехнічні інформаційні технології».

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної підготовки  студентів. Предметом навчальної дисципліни є системи радіокерування, об”єкти радіокерування, динамічні ланки, процеси керування та керуючі сигнали.  Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна    Системи радіокерування  ”        (СРК)   має комплексний характер, базується на фундаментальних і спеціальних дисциплінах, що входять в навчальний план для спеціальності 172  Телекомунікації та радіотехніка спеціалізації « Радіотехнічні інформаційні технології».

Дисципліні передують наступні дисципліни: 10/С Радіопередавальні пристрої , 15/СРадіоприймальні пристрої , 7/С “Статистичної радіотехніка, 5/І “Основи метрології ”, 17/С “Інформаційні радіосистеми”.  Дисципліна забезпечує наступні дисципліни: 4/С “Супутникові інформаційні системи ”, 10/С “ Системи мобільного зв»язку”.

 

               

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета навчальної дисципліни.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей:

  • аналізу характеристик об’єктів радіокерування;
  • опису динамічних та кінематичних ланок;
  • оцінки інформативності керуючих сигналів;
  • оцінки ефективності систем радіокерування ( CРК) .

 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:

- принципів побудови CРК;

- принципів організації керуючого процесу ;

- дослідження перетворення сигналів в інформаційних трактах;

- реальних та потенційних характеристик CРК;

уміння:

- самостійно виконувати редукцію моделей систем;

- самостійно проводити сполуку елементів інформаційних трактів;

- розуміти сучасні тенденції розвитку CРК та перспективи їх використання;

- визначати структуру CРК, призначених для керування основними типами об’єктів;

- аналізу та синтезу пристроїв CРК ;

досвід:

- системного підходу до проектування CРК;

- оцінювання   інформаційно-енергетичні   характеристик,   ефективності   та економічності CРК;

-   визначення  структури  оптимальних  CРК; 

-  оцінювання  якості CРК;

-  оцінки ефективності технічних рішень.

2. Структура навчальної дисципліни

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 135 годин/4.5 кредити ECTS.

 

Рекомендований розподіл навчального часу

Форма навчання

Кредитні модулі

Всього

Розподіл навчального часу за видами занять

Семестрова атестація

кредитів

годин

Лекції

Практичні (семінарські) заняття

Лабораторні роботи (комп’ютерні практикуми)

СРС

Денна

1

4.5

135

36

-

18

81

залік

Заочна

1

4.5

135

10

 

8

117

.залік