Системи радіопротидії

Вступ

Програму навчальної дисципліни Системи радіопротидії

складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів

спеціальності 172  Телекомунікації та радіотехніка спеціалізації « Радіотехнічні інформаційні технології».

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної підготовки  студентів. Предметом навчальної дисципліни є системи радіопротидії, об”єкти протидії, пасивні та активні радіозавади. Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна    “ Інформаційно-керуючі системи    (ІКС)   має комплексний характер, базується на фундаментальних і спеціальних дисциплінах, що входять в навчальний план для спеціальності 172  Телекомунікації та радіотехніка спеціалізації « Радіотехнічні інформаційні технології».

Дисципліні передують наступні дисципліни: 10/С Радіопередавальні пристрої , 15/СРадіоприймальні пристрої , 7/С “Статистичної радіотехніка, 5/І “Основи метрології ”, 17/С “Інформаційні радіосистеми”.  Дисципліна забезпечує наступні дисципліни: 4/С “Супутникові інформаційні системи ”, 10/С “ Системи мобільного зв’язку”, 20/С “ Основи теорії радіонавігаційних систем“, 14/С “Основи теорії радіолокаційних систем“.

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета навчальної дисципліни.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей:

- аналізу уязвимості радіоелектронних засобів;

- оцінювання ефективності завад;

- прогнозування впливу завад на радіоелектронні системи;

- комплексного застосування систем радіопротидії (СРПД);

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:

- принципи побудови СРПД;

- методів та засобів радіопротидії;

- принципів організації радіопротидії;

- можливостей СРПД;

уміння:

- самостійно виконувати розрахунки характеристик СРПД;

- аналізувати вплив навмисних завад на радіоелектронні засоби;

- самостійно вибирати методи протидії радіоелектронним засобам;

- визначати структуру СРПД, призначених для подавлення основних типів радіоелектронних засобів;

 

досвід:

- системного підходу до проектування СРПД;

- оцінювання   ефективності   СРПД за оперативно-тактичним, військово-економічним, інформаційним та енергетичним критеріями ;

-   визначення  зон подавлення радіоелектронних засобів завадами; 

-  вибору засобів та методів радіопротидії.

2. Структура навчальної дисципліни

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин/5 кредити ECTS.

 

Рекомендований розподіл навчального часу

Форма навчання

Кредитні модулі

Всього

Розподіл навчального часу за видами занять

Семестрова атестація

кредитів

годин

Лекції

Практичні (семінарські) заняття

Лабораторні роботи (комп’ютерні практикуми)

СРС

Денна

1

5

150

54

-

18

78

Іспит

Заочна

1

5

150

16

-

8

126

Іспит