Об'єктно-орієнтоване програмування на С++

Вступ

Програму навчальної дисципліни «Об'єктно-орієнтоване програмування на С++» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців рівня вищої освіти «Перший (бакалаврський) ступінь спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка».

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.

Предметом навчальної дисципліни є вивчення основ теорії об'єктно-орієнтованого програмування, основних принципів об'єктно-орієнтованої побудови програмних систем (абстракція, інкапсуляція, ієрархія, модульність, типізація, паралелізм), понять класів, об'єктів, взаємин між ними; вивчення засобів об'єктно-орієнтованого і узагальненого програмування мови С++, засобів стандартної бібліотеки STL; вивчення основ багатопотокового програмування.

Міждисциплінарні зв’язки: забезпечена вивченням таких дисциплін як "Вища математика", "Загальна фізика", "Обчислювальна техніка та програмування", "Основи проектування мікроконтролерних пристроїв".

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета навчальної дисципліни.

Метою навчальної дисципліни є:

  • набуття знань про основи технології об'єктно-орієнтованого програмування, базові патерни проектування;
  • застосування набутих знань для написання програмного забезпечення із відповідним функціоналом для радіоелектронної апаратури;

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

Знання:

- знати основи технології об'єктно-орієнтованого програмування, базові патерни проектування (Спостерігач, Ітератор, Одинак, Фабрика), відносини між класами і основи UML (діаграми класів і послідовностей);

- знати основні інструментальні засоби мови C++ і стандартної бібліотеки STL;

- мати базові знання платформи Qt, особливості побудови програм, використовуючи Qt;

- знати засоби реалізації принципів ООП;

- знати основи технологій побудови найпростіших розподілених інформаційних систем.

Уміння:

  • здатність  до  об'єктно-орієнтованого  мислення,  застосовувати такий підхід під час проектування складних програмних систем ;
  • реалізувати програмне забезпечення з урахуванням вимог до його якості, надійності, виробничих характеристик;
  • професійно володіти комп'ютером та інформаційними технологіями

Досвід:

  • застосування набутих знань для написання програмного забезпечення із відповідним функціоналом.
  • відлагоджувати  та реалізовувати  програми в одному  із середовищ програмування “Visual C++”, “Qt Creator”, “Borland C++”.

  2. Структура навчальної дисципліни

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 105 годин/3.5 кредити ECTS.

Навчальна дисципліна містить один кредитний модуль.

Рекомендований розподіл навчального часу

Форма навчання

Кредитні модулі

Всього

Розподіл навчального часу за видами занять

Семестрова атестація

кредитів

годин

Лекції

Практичні (семінарські) заняття

Лабораторні роботи (комп’ютерні практикуми)

СРС

Денна

Всього

3.5

105

18

-

36

51

 

1

3.5

105

18

-

36

51

Залік

Заочна

Всього

3.5

105

2

-

4

99

 

1

3.5

105

2

-

4

99

Залік