Пристрої цифрового оброблення сигналів

Вступ

Програму навчальної дисципліни «Пристрої цифрового оброблення сигналів» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму 6.050901  «Радіотехніка».

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.

Предметом начальної дисципліни  є вивчення структури та принципу побудови сучасних радіотехнічних систем на базі цифрових мікропроцесорних пристроїв.

Спираючись на базові знання студентів з початкового курсу кредитного модуля  «Цифрові пристрої» дана частина дисципліни,  протягом семестру, вивчає структуру та побудову сучасних цифрових систем, а також засоби обробки сигналів на базі цифрових сигнальних процесорів. Розглядається побудова сучасного персонального комп’ютера, розглядаються сучасні протоколи та інтерфейси взаємодії цифрових електронних пристроїв, розглядається архітектура, основні принципи роботи запам'ятовуючих пристроїв, а також розглядається архітектура та побудова цифрових сигнальних процесорів.

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

 

1.1. Мета навчальної дисципліни.

Метою навчальної дисципліни є:

 1. Навчитися обирати тип процесора, для відповідної задачі цифрової обробки сигналів, або для задач керування окремими частинами радіотехнічної системи
 2. Отримати навички та вміння програмування обраного типу процесора   
 3. Вміти сформувати необхідну компонентну базу, для побудови цифрової системи та мати певні знання про взаємодію електронних компонентів на рівні протоколів та інтерфейсів.  

 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння кредитного модуля мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:

 • знати та розуміти, які компоненти та елементна база використовуються в сучасній радіоелектронній апаратурі, знати їх основні характеристики;
 • орієнтуватися в сучасних мікропроцесорних пристроях, що використовуються в РЕА;
 • знати сучасний стан розвитку цифрових сигнальних процесорів.

уміння:

 • продуктивно засвоювати навчальні дисципліни;
 • орієнтуватися в матеріалах дисципліни.

досвід:

 • застосування набутих знань для правильного вибору цифрової компонентної бази та схемотехнічних рішень при розробці РЕА;
 • програмування алгоритмів цифрової обробки сигналів на базі цифрового сигнального процесора;
 • реалізація взаємодії сигнального процесора з іншими цифровими компонентами за допомогою стандартизованих інтерфейсів зв’язку.

 

2. Структура навчальної дисципліни

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин/4  кредити ECTS.

Рекомендований розподіл навчального часу

 

форма

навчання

семестри

Всього

кредитів

/годин

Розподіл навчального часу

Семестрова атестація

Лекції

Практичні заняття

Лабораторні роботи

СРС

Денна

6

120

36

-

36

48

залік

Заочна

6

120

 

 

 

 

залік