Автоматизоване проектування РЕП

Вступ

Програму навчальної дисципліни Автоматизоване проектування РЕП складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки

 

Спеціальності  172 Телекомунікації та радіотехніки

 

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної підготовки

Предмет навчальної дисципліни

 

Міждисциплінарні зв’язки: Використовує знання, одержанi в ранiше вивченних дисциплiнах "Вища математика", "Основи теорiї кiл". Знання дисципліни використовуються в курсі «Комп’ютерне моделювання радіоелектронних пристроїв» та при виконанні курсових і дипломних робіт, пов’язанних з пошуком розв’язок обчислювальних задач. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета навчальної дисципліни.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей:

  • «діяльність» + «об’єкт діяльності»;
  • «діяльність» + «об’єкт діяльності»;

 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

 

знання: ознайомлення студентiв з методами рiшення чисельних задач розрахунку  диференціальних рівнянь, які описують хвильові процеси

уміння: студентiв формулювати задачі проектування, знаходити зв"язок теорiї радiотехнiчних пристроїв з практикою  проектування

досвід: використовувати пiдхід к проектуванню фiзичних систем  шляхом проектування їх математичних моделей, застосовувати на практиці прикладні  методи аналiзу

2. Структура навчальної дисципліни

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  144 годин  4  кредитів ECTS.

Навчальна дисципліна містить кредитні модулі:

1) Автоматизоване проектування РЕП

 

Рекомендований розподіл навчального часу

Форма навчання

Кредитні модулі

Всього

Розподіл навчального часу за видами занять

Семестрова атестація

кредитів

годин

Лекції

Практичні (семінарські) заняття

Лабораторні роботи (комп’ютерні практикуми)

СРС

Денна

Всього

3

90

18

 

36

36

 залік

1

3

90

18

 

36

361

 залік

Заочна

Всього

 

90

6

 

6

78

 Залік

1

 

90

6

 

6

78

 залік