Електроживлення радіоелектронної апаратури

Програма навчальної дисципліни «Електроживлення радіоелектронної апаратури» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  бакалаврів

   Цикл, до якого належить навчальна дисципліна:  професійної та практичної підготовки за вибором навчального закладу

   Предмет навчальної дисципліни: вивчаються способи побудови та схемотехніка вторинних джерел постійної та змінної напруги, використовуючи енергію мережі змінного струму або інших первинних джерел енергії (хімічні, сонячні батареї і т. і.). 

   Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна базується на знаннях з «Вищої математики», «Загальної фізики», «Основи теорії кіл», «Компонентної бази РЕА», «Електронних приладів» , а самі джерела електроживлення є невід’ємною частиною радіотехнічних пристроїв.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1.  Мета навчальної дисципліни: формування інженерно-обгрунтованого підходу до проектування джерел електроживлення для радіоелектронної апаратури.

1.2.Основні завдання навчальної дисципліни.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання: основних принципів побудови структурних схем вторинних джерел електроживлення радіоелектронної апаратури;

вміння:  правильно вибирати елементну базу з урахуванням надійності, економічності, масогабаритних характеристик, тощо;

 досвід:    виконання розрахунків електричних принципових схем джерел живлення радіоелектронної апаратури.

2. На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS

Навчальна дисципліна містить семестрові (кредитні) модулі:

1. Електроживлення радіоелектронної апаратури.

 

Рекомендований розподіл навчального часу

Форма

 навчання

 

 

Семестрові (кредитні) модулі

Всього

кредитів/годин

Розподіл навчального часу
за видами занять

Семестрова

атестація

Лекції

Практичні

(семінарські) заняття

Лабораторні роботи

СРС

Денна

Всього

3/90

36

 

18

36

залік

Заочна

Всього

3/90

6

 

6

78

залік