Методи цифрової модуляції

Вступ

Програму навчальної дисципліни «Методи цифрової модуляції» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців рівня вищої освіти «Перший (бакалаврський)» ступінь напряму 6.050901 «Радіотехніка».

Дисципліна «Методи цифрової модуляції» забезпечує базову підготовку фахівців щодо раціонального вибору тієї чи іншої схеми модуляції в цифровій системі зв’язку з урахуванням умов функціонування самої системи.

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.

Предметом навчальної дисципліни є формування різноманітних схем цифрової модуляції, в особливості цифровими методами, їх характеристики, переваги та недоліки в певних умовах функціонування.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна базується на знаннях з «Вищої математики», «Фізики», «Основ теорії кіл», «Основ телекомунікації» та є основою для вивчення всіх наступних спеціальних дисциплін, з якими разом створює фундамент підготовки фахівця в області систем зв’язку з спеціальності 6.05090101 «Радіотехніка».

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета навчальної дисципліни.

Метою навчальної дисципліни є:

  • набуття знань про сучасні цифрові методи модуляції та їх характеристики;
  • набуття знань про вибір оптимального методу модуляції та її параметрів в залежності від умов функціонування системи зв’язку;
  • навчитися застосовувати набуті знання для реалізації основних цифрових схем модуляції;

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:

  • методів цифрової модуляції використовуються в сучасних цифрових системах зв’язку та їх характеристики;
  • математичних моделей основних каналів зв’язку;

уміння:

  • швидко освоювати похідні методи цифрової модуляції;
  • орієнтуватися в оптимальному виборі методу модуляції та її параметрів для заданих умов функціонування системи зв’язку;

досвід:

  • застосування набутих знань для реалізації основних методів цифрової модуляції;
  • моделювання методів модуляції в САПР Matlab.

2. Структура навчальної дисципліни

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 75 годин/2,5 кредити ECTS.

Навчальна дисципліна містить один кредитний модуль: «Методи цифрової модуляції».

Рекомендований розподіл навчального часу

Форма навчання

Кредитні модулі

Всього

Розподіл навчального часу за видами занять

Семестрова атестація

кредитів

годин

Лекції

Практичні (семінарські) заняття

Лабораторні роботи (комп’ютерні практикуми)

СРС

Денна

Всього

2,5

75

36

-

18

21

 

1

2,5

75

36

-

18

21

залік

Заочна

Всього

2,5

75

 

-

 

 

 

1

2,5

75

 

-

 

 

залік