Основи проектування мікроконтролерних пристроїв

Вступ

Програму навчальної дисципліни «Основи проектування мікроконтролерних пристроїв» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців рівня вищої освіти «Перший (бакалаврський)» ступінь  за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка».

Дисципліна «Основи проектування мікроконтролерних пристроїв» забезпечує базову підготовку фахівців щодо основних етапів проектування мікроконтролерних пристроїв.

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки (за вибором студентів).

Предметом навчальної дисципліни є вивчення основних етапів проектування мікроконтролерних пристроїв та створення вбудованого програмного забезпечення.

Міждисциплінарні зв’язки: забезпечена вивченням таких дисциплін як "Інформатика", "Обчислювальна техніка та програмування".

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета навчальної дисципліни.

Метою навчальної дисципліни є:

 • набуття знань про будову мікроконтролера та основних його периферійних пристроїв;
 • набуття знань про основні етапи проектування мікроконтролерних пристроїв;
 • здобуття навичок написання вбудованого програмного забезпечення для мікроконтролерів.

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння кредитного модуля мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:

 • будови мікроконтролера та різниці між оснвоними архітектурами мікроконтролерів;
 • основних інструментальних засобів мови програмування C;
 • основних етапів під час проектування пристрою на базі мікроконтролера;

уміння:

 • побудувати алгоритм роботи програмного забезпечення мікроконтролера та написання вбудованого програмного забезпечення;
 • налаштовувати фізичні властивості виводів мікроконтролера для виконання необхідних задач та спроектувати пристрій з використанням мікроконтролера;
 • викорсистовувати САПР для проектування друкованих плат;

досвід:

 • застосування набутих знань для написання вбудованого програмного забезпечення мікроконтроллера;
 • відлагодження вбудованого програмного забезпечення;
 • використання САПР для розробки друкованих плат;

  2. Структура навчальної дисципліни

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/3 кредити ECTS.

Навчальна дисципліна містить три кредитних модулі: «Основи проектування мікроконтролерних пристроїв 1», «Основи проектування мікроконтролерних пристроїв 2», «Основи проектування мікроконтролерних пристроїв-Курсова робота».

Рекомендований розподіл навчального часу

Форма навчання

Кредитні модулі

Всього

Розподіл навчального часу за видами занять

Семестрова атестація

кредитів

годин

Лекції

Практичні (семінарські) заняття

Лабораторні роботи (комп’ютерні практикуми)

СРС

Денна

Всього

6.5

195

36

36

36

87

 

1

3

90

18

18

18

36

Диференційований Залік

2

2.5

75

18

18

18

21

Залік

3

1

30

 

 

 

30

 

Заочна

Всього

6.5

195

8

4

4

179

 

1

3

90

6

2

2

80

Диференційований Залік

2

2,5

75

2

2

2

69

Залік

3

1

 

 

 

 

30