Радіонавігаційні системи

Вступ

Програму навчальної дисципліни «Радіонавігаційні системи» до дисциплін вибіркових навчальних дисциплін самостійного вибору ВНЗ фахівців рівня вищої освіти «Другий (магістерський) ступінь спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка».

Дисципліна «Радіонавігаційні системи» забезпечує професійну підготовку фахівців з освоєння сучасних методів побудови радіонавігаційних систем і фізичних принципів, що лежать в їх основі, методів дослідження і розробки пристроїв радіонавігації з метою підвищення ефективності систем радіонавігації. Особливо слід відзначити введення в супутникові радіонавігаційні системи, а саме вивчення принципів побудови і функціонування глобальних супутникових радіонавігаційних систем (СРНС).

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної підготовки.

Предметом навчальної дисципліни є загальні характеристики систем радіонавігації, шумоподібні сигнали, передача і прийом радіонавігаційних повідомлень, протокол передачі навігаційних даних, питання обробки навігаційних даних, поширення електромагнітних хвиль в іоносфері і тропосфері Землі, енергетичний розрахунок радіолінії.

Дисципліни, які забезпечують дисципліну «Радіонавігаційні системи» є: “Вища математика”, “Аналогові електронні пристрої”, “Цифрові пристрої”, “Сигнали та процеси в радіотехніці”, “Електродинаміка та поширення радіохвиль”, “Пристрої НВЧ та антени”, “Генерування та формування сигналів”, “Антенні системи”, “Приймання та оброблення сигналів”, “Основи теорії передачі радіотехнічної інформації”, “Основи теорії радіолокаційних систем”, з якими разом створюється підготовка магістрів з спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка».

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета навчальної дисципліни.

 • Формування у студентів системи знань з основ теорії та практики використання радіонавігаційних систем (РНС) дальньої та ближньої навігації, систем посадки літаків;
 • Формування у студентів системи знань з основ теорії та практики використання супутникових радіонавігаційних систем СРНС (GPS, ГЛОНАС);
 • Надбання студентами навичок визначення місцеположення рухомого об’єкту і обробки результатів вимірювань, що необхідні при розробці навігаційних систем.

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:

 • Основ теорії визначення місцеположення рухомого об’єкту  за допомогою систем РНС та СРНС;
 • Методів вимірювань місцеположення рухомого об’єкту  за допомогою систем  РНС та СРНС та їх технічне забезпечення;
 • Основних похибок при вимірюванні місцеположення рухомого об’єкту;
 • Властивостей та особливостей приймальної апаратури споживачів, яка має найбільше застосування;
 • Основних питань взаємодії систем СРНС та систем телекомунікацій.
 • :
 • Планувати вимірювання місцеположення рухомого об’єкту та ґрунтовно обирати засоби для його проведення;
 • Виконувати обробку результатів однократних та багатократних вимірювань, аналізувати їх достовірність.
  •  
 • Розшифровування навігаційних даних системи СРНС (GPS), роботи  з протоколом NMEA 0183;
 • Побудови карти неба за даними протоколу СРНС;
 • Визначення місцезнаходження рухомого об’єкта в тривимірному просторі з використанням даних системи СРНС;
 • Визначення відстаней між стаціонарними об’єктами;
 • Побудови маршрутів , що записані GPS - приймачами;
 • Порівняння даних, що отримані з різних приймачів навігаційних сигналів СРНС в умовах міської забудови.

2. Структура навчальної дисципліни

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин/5 кредитів ECTS.

Навчальна дисципліна містить один кредитний модуль: «Радіонавігаційні системи».

Рекомендований розподіл навчального часу

Форма навчання

Кредитні модулі

Всього

Розподіл навчального часу за видами занять

Семестрова атестація

кредитів

годин

Лекції

Практичні (семінарські) заняття

Лабораторні роботи (комп’ютерні практикуми)

СРС

Денна

Всього

5

150

54

-

18

78

 

1

5

150

54

-

18

78

екзамен

Заочна

Всього

5

150

14

-

8

128

 

1

5

150

14

-

8

128

екзамен