Основи теорії радіолокаційних систем

Вступ

Програму навчальної дисципліни «Основи теорії радіолокаційних систем» до дисциплін вибіркових навчальних дисциплін самостійного вибору ВНЗ фахівців рівня вищої освіти «Перший (бакалаврський) ступінь спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка».

Навчальна дисципліна належить до циклу професійних дисциплін.

Предметом навчальної дисципліни є:

 • засвоєння основ теорії радіолокаційних систем (РЛС): математичних моделей білого та небілого шуму, адитивної та мультиплікативної завад, місцевих завад, завад від багатопроменевого сигналу та ін.;
 • теорії виявлення радіолокаційного сигналу на фоні вищезазначених завад;
 • теорії оцінки параметрів радіолокаційного сигналу для вимірювання відстані до цілі, напрямку на ціль та визначення швидкості цілі.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна базується на знаннях з таких дисциплін: «Вища математика», “Аналогові електронні пристрої”, “Цифрові пристрої”, “Сигнали та процеси в радіотехніці”, “Електродинаміка та поширення радіохвиль”, “Антени”, “Антенні системи”, «Пристрої НВЧ», “Генерування та формування сигналів”,  , “Приймання та оброблення сигналів”, “Основи теорії передачі радіотехнічної інформації”.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета навчальної дисципліни.

Метою навчальної дисципліни є:

·навчити студентів за заданими тактико-технічними характеристиками радіолокаційної системи (РЛС), яку вони проектують;
·вибирати принципи створення РЛС та її структуру: формулювати вимоги та технічні характеристики до РЛС, приладів та систем, які входять до складу заданої РЛС;
·проводити оцінку ефективності прийнятих технічних рішень.

  1.2. Основні завдання навчальної дисципліни.

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

 

знання:

 • сучасні тенденції розвитку РЛС та перспективи їх використання в різних галузях науки і техніки;
 •  способи радіолокації рухомих цілей;
 • основні методи аналізу та синтезу трактів для виявлення радіолокаційних сигналів;
 • алгоритмів визначення параметрів цілі: дальності до цілі, напрямку на ціль, швидкості цілі.

уміння:

 • провести розрахунок основних технічних характеристик РЛС:
 • робочої характеристики тракту виявлення сигналу;
 • рівня порогового сигналу;
 • дальності дії різних  типів РЛС;
 • імовірність правильного виявлення сигналу та імовірність      хибної   тривоги;
 • тривалості  та ширини смуги зондуючого сигналу;
 • амплітудного та фазового спектру зондуючого сигналу;
 • автокореляційної та взаємокореляційної функції зондуючого сигналу;
 • функції та діаграми невизначеності зондуючого сигналу;
 • потенційної роздільної здатності зондуючого сигналу з дальності, швидкості, пеленгу;
 • похибки вимірювання дальності, швидкості, пеленгу цілі;

досвід:

 • застосування набутих знань для правильного вимірювання:
 • осцилограми зондуючого сигналу та сигналів, що приймаються;
 • рівня шумів підсилювача сигналу;
 • рівня співвідношення сигнал/завада на вході та виході тракту обробки радіолокаційного сигналу;
 • амплітудного та фазового спектру зондуючого сигналу;
 • автокореляційної та взаємокореляційної функції;
 • потенційної роздільної здатності по дальності, швидкості, пеленгу цілі;
 • похибки вимірювання дальності, швидкості, пеленгу.

2. Структура навчальної дисципліни

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 години/5 кредитів ECTS.

Рекомендований розподіл навчального часу

Форма навчання

Кредитні модулі

Всього

Розподіл навчального часу за видами занять

Семестрова атестація

кредитів

годин

Лекції

Практичні (семінарські) заняття

Лабораторні роботи (комп’ютерні практикуми)

СРС

Денна

Всього

5

150

36

18

18

78

 

1

5

150

36

18

18

78

екз

Заочна

Всього

5

150

14

-

8

128

 

1

5

150

14

-

8

128

екз