Радіоелектронні системи

Вступ

Програму навчальної дисципліни «Радіоелектронні системи» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму (спеціальності) 6.050901 «Радіотехніка».

Навчальна дисципліна належить до циклу професійних дисциплін, вибіркові навчальні дисципліни «Дисципліни самостійного вибору навчального закладу».

Предметом навчальної дисципліни є:

 • засвоєння основ теорії радіоелектронних систем (РЕС): математичних моделей білого та небілого шуму, адитивної та мультиплікативної завад, місцевих завад, завад від багатопроменевого сигналу та ін.;
 • теорії виявлення радіолокаційного сигналу на фоні вищезазначених завад;
 • теорії оцінки параметрів радіолокаційного сигналу для вимірювання відстані до цілі, напрямку на ціль та визначення швидкості цілі.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна базується на знаннях з таких дисциплін: «Вища математика», “Аналогові електронні пристрої”, “Цифрові пристрої”, “Сигнали та процеси в радіотехніці”, “Електродинаміка та поширення радіохвиль”, “Антени”, “Антенні системи”, «Пристрої НВЧ», “Генерування та формування сигналів”,  , “Приймання та оброблення сигналів”, “Основи теорії передачі радіотехнічної інформації”.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета навчальної дисципліни.

Метою навчальної дисципліни є:

·навчити студентів за заданими тактико-технічними характеристиками радіоелектронної системи (РЕС), яку вони проектують;
·вибирати принципи створення РЕС та її структуру: формулювати вимоги та технічні характеристики до РЕС, приладів та систем, які входять до складу заданої РЕС;
·проводити оцінку ефективності прийнятих технічних рішень.

  1.2. Основні завдання навчальної дисципліни.

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

 

знання:

 • сучасні тенденції розвитку РЕС та перспективи їх використання в різних галузях науки і техніки;
 •  способи радіолокації рухомих цілей;
 • основні методи аналізу та синтезу трактів для виявлення радіолокаційних сигналів;
 • алгоритмів визначення параметрів цілі: дальності до цілі, напрямку на ціль, швидкості цілі.

уміння:

 • провести розрахунок основних технічних характеристик РЕС:
 • робочої характеристики тракту виявлення сигналу;
 • рівня порогового сигналу;
 • дальності дії різних  типів РЛС;
 • імовірність правильного виявлення сигналу та імовірність      хибної   тривоги;
 • тривалості  та ширини смуги зондуючого сигналу;
 • амплітудного та фазового спектру зондуючого сигналу;
 • автокореляційної та взаємокореляційної функції зондуючого сигналу;
 • функції та діаграми невизначеності зондуючого сигналу;
 • потенційної роздільної здатності зондуючого сигналу з дальності, швидкості, пеленгу;
 • похибки вимірювання дальності, швидкості, пеленгу цілі;

досвід:

 • застосування набутих знань для правильного вимірювання:
 • осцилограми зондуючого сигналу та сигналів, що приймаються;
 • рівня шумів підсилювача сигналу;
 • рівня співвідношення сигнал/завада на вході та виході тракту обробки радіолокаційного сигналу;
 • амплітудного та фазового спектру зондуючого сигналу;
 • автокореляційної та взаємокореляційної функції;
 • потенційної роздільної здатності по дальності, швидкості, пеленгу цілі;
 • похибки вимірювання дальності, швидкості, пеленгу.

2. Структура навчальної дисципліни

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 135 години/4,5 кредити ECTS.

Рекомендований розподіл навчального часу

Форма навчання

Кредитні модулі

Всього

Розподіл навчального часу за видами занять

Семестрова атестація

кредитів

годин

Лекції

Практичні (семінарські) заняття

Лабораторні роботи (комп’ютерні практикуми)

СРС

Денна

Всього

4,5

135

36

18

18

63

 

1

4,5

135

36

18

18

63

екз

Заочна

Всього

4,5

135

10

-

8

117

 

1

4,5

135

10

-

8

117

екз