Елементна база радіоелектронної апаратури

Дисципліна «Елементна база радіоелектронної апаратури» забезпечує базову підготовку фахівців до раціонального вибору компонентної бази при розробці радіоелектронної апаратури (РЕА) з урахуванням вимог комплексної мініатюризації, надійності, економічності та умов експлуатації.

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.

Предметом навчальної дисципліни є активна електро- та радіоелементна база (електронні прилади), до якої відносяться діоди, тиристори, біполярні та польові транзистори, електронні лампи, трубки та інше, гібридні та інтегральні мікросхеми, їх схемотехніка, технологія виготовлення та особливості використання в сучасних електронних засобах, їх характеристики та властивості.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна базується на знаннях з «Вищої математики», «Фізики», «Основ теорії кіл», «Матеріалів та пасивних компонент РЕА» та є основою для вивчення всіх наступних спеціальних дисциплін, з якими разом створює фундамент схемотехнічної та конструкторської підготовки з спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка».

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета навчальної дисципліни.

Метою навчальної дисципліни є:

 • набуття знань про сучасну компонентну базу РЕА; будову і принцип дії, характеристики та параметри електронних приладів та інтегральних мікросхем (ІС), основні напрямки їх розвитку;
 • набуття знань про вплив конструкцій та властивостей матеріалів на  характеристики компонентів, а також про вплив технологічного розкиду та умов експлуатації на основні параметри компонентів РЕА, електронних приладів та ІС;
 • навчитися застосовувати набуті знання для правильного вибору схемотехнічних рішень при розробці РЕА;
 • набуття навичок вимірювання параметрів, електронних компонентів, об’єктивної оцінки функціональних та параметричних можливостей компонентної бази РЕА.

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:

 • знати та розуміти, які електронні прилади використовуються в сучасній радіоелектронній апаратурі, знати їх основні характеристики та параметри;
 • орієнтуватися в електрорадіоелементах (ЕРЕ), що використовуються в РЕА;
 • знати сучасний стан розвитку ЕРЕ.

уміння:

 • продуктивно засвоювати навчальні дисципліни;
 • орієнтуватися в матеріалах дисципліни - сучасній компонентній базі РЕА; характеристиках і параметрах активних ЕРЕ, компонентів, основних напрямків їх розвитку;
 • раціонального вибору компонентної бази при розробці РЕА з урахуванням вимог комплексної мініатюризації, надійності, економічності та умов експлуатації.
 • грамотно та професіонально виконувати технічну документацію, таку як протоколи вимірювань, розрахунки електричних схем то що.

досвід:

 • застосування набутих знань для правильного вибору компонентної бази та схемотехнічних рішень при розробці РЕА;
 • об’єктивної оцінки функціональних та параметричних можливостей компонентної бази РЕА;
 • вимірювання параметрів електронних компонентів, об’єктивної оцінки функціональних та параметричних можливостей компонентної бази РЕА;
 • розрахунку простих електронних схем.

2. Структура навчальної дисципліни

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 135 годин/4,5 кредити ECTS.

Навчальна дисципліна містить один кредитний модуль: «Елементна база радіоелектронної апаратури».

Рекомендований розподіл навчального часу

Форма навчання

Кредитні модулі

Всього

Розподіл навчального часу за видами занять

Семестрова атестація

кредитів

годин

Лекції

Практичні (семінарські) заняття

Лабораторні роботи (комп’ютерні практикуми)

СРС

Денна

Всього

4,5

135

36

-

36

63

 

1

4,5

135

36

-

36

63

екзамен

Заочна

Всього

4,5

135

6

-

4

125

 

1

4,5

135

6

-

4

125

екзамен