В лабораторії обчислювальної техніки №212-17 оновлено ілюстративні плакати

     В лабораторії обчислювальної техніки №212-17 оновлено ілюстративні плакати, що містять різноманітну довідкову інформацію стосовно будови та функціонування персональних комп’ютерів, етапів розвитку та еволюції обчислювальної техніки, рекомендації щодо побудови графічних блок-схем алгоритмів програм, схематично показано етапи написання, налагодження, компіляції коду програми, написаної на мовах програмування С/С++, продемонстровано методи перетворення цілих та дійсних десяткових величин в двійкову, вісімкову та шістнадцятвову системи числення.

     Представлені плакати не тільки дають змогу стисло окреслити коло питань, з якими мають справу студенти в ході вивчення відповідних навчальних дисциплін, але й певним чином носять елемент оздоблення навчальної лабораторії та дозволяють створити відповідну атмосферу для плідної роботи над навчальними проектами.

     Тепер, після оновлення плакатів, наступний крок – це оновлення комп’ютерної техніки в лабораторії №212-17.    
 

Кафедра РТПС вітає Товкача Ігоря з успішним захистом кандидатської дисертації!!!

     Захист відбувся «22» жовтня 2018 р. о 1500 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.14 в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» за адресою: 03056 м. Київ, пр. Перемоги, 37, корп. 1. ауд. 255.

     Тема дисертаційної роботи "Методи адаптивного оцінювання параметрів руху безпілотного літального апарату  на основі вимірювань сенсорної мережі"

     Актуальність теми. В даний час важливим класом джерел радіовипромінювання є безпілотні літальні апарати (БПЛА), які використовуються для вирішення широкого кола завдань. Однак їх доступність і масове використання привело до появи нового класу загроз: застосування в терористичних цілях, фотозйомка засекречених об'єктів, отримання несанкціонованого доступу до інформації в мережах WLAN, вторгнення на заборонену територію і ін. Це обумовлює необхідність розробки систем, які вирішують завдання виявлення, визначення місця розташування та параметрів руху БПЛА.

     Розвиток технологій бездротового зв'язку і мікроелектроніки призвело до появи і широкого використання бездротових сенсорних мереж (БСМ), що представляють собою розподілені мережі, що самоорганізуються з  мініатюрних датчиків, які обмінюються інформацією за допомогою бездротової технології. Одним з основних застосувань БСМ є створення різних систем моніторингу та відстеження рухомих джерел радіовипромінювання, в тому числі і БПЛА. Найбільшого поширення для визначення місцеположення невідомого БПЛА за допомогою БСМ знаходять методи на основі вимірювання різниці часу приходу сигналів (TDOA-вимірювання) і потужності сигналу (RSS-вимірювання). Однак в отриманих з використанням критеріїв максимальної правдоподібності і найменших квадратів методах позиціонування БПЛА на основі TDOA- і RSS-вимірювань, обчислення координат БПЛА виконується після надходження вимірювань від всіх датчиків, що призводить до необхідності обертати матриці великих розмірностей, а також не враховується дисперсія помилок вимірювання потужності.

     Сучасні БПЛА можуть виконувати рух з різними видами маневрів, що призводить до зниження точності визначення їх місцеположення і параметрів руху, а також ускладнює вирішення завдань протидії БПЛА і їх нейтралізації. Синтезовані на основі методу калмановської фільтрації в дискретному часі алгоритми визначення параметрів руху цілі за даними траєкторних вимірювань є рекурентними і зручними для реалізації на ЕОМ. Однак при оцінюванні параметрів руху маневруючих об'єктів такі алгоритми часто є розбіжними.

     Байєсівський метод адаптивного оцінювання процесів з випадковою структурою в дискретному часі призводить до фільтрів зі зростаючим числом каналів, які є практично нереалізованим і не дозволяє отримати рекурентні оптимальні алгоритми оцінювання таких процесів.

     Тому актуальною науковою задачею є розробка методів адаптивного оцінювання параметрів руху БПЛА на основі TDOA- і RSS- вимірювань сенсорної мережі і при їх комплексному використанні для підвищення точності визначення його місцеположення.

     Об'єктом дослідження є процеси визначення місцеположення БПЛА на основі TDOA- і RSS- вимірювань сенсорної мережі.

     Предметом дослідження є методи оцінювання параметрів руху БПЛА на основі TDOA- і RSS- вимірювань сенсорної мережі.

     Мета роботи – підвищення точності визначення місцеположення БПЛА шляхом розробки методів адаптивного оцінювання його параметрів руху на основі TDOA- і RSS- вимірювань сенсорної мережі і при їх комплексному використанні.

     З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» за адресою: 03056 м. Київ, пр. Перемоги, 37.
 

Наші науковці - на конференції в Одесі (UkrMiCo’2018)

     Співробітники кафедри радіотехнічних пристроїв та систем взяли участь у Третій міжнародній конференції з інформаційних та телекомунікаційних технологій і радіоелектроніки UkrMiCo’2018, що пройшла в Одесі з 10 по 14 вересня 2018 року. Конференція була  організована Українською секцією Інституту інженерів електротехніки та електроніки (IEEE), Одеською національною Академією зв’язку ім. О.С. Попова та Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Конференція охоплювала різноманітні напрями науки і техніки, які в залежності від тематики, були розбиті на чотири секції: Інфокомунікації, Телекомунікації, Радіотехніка, Електроніка.
     В секції №1 «Інфокомунікації» колектив авторів Вишневий С., Ляшук О., Жук С. представив доповідь на тему «Двоетапна фільтрація цифрових зображень з областями постійної інтенсивності при наявності адитивного некорельованого шуму». Учасників конференції зацікавив запропонований алгоритм, який враховує двумірність зображення,  і при цьому побудований на основі одномірних алгоритмів фільтрації, що дозволяє використовувати їх переваги в простоті реалізації та значно зменшити час обробки, порівняно із «чистими» двомірними методами. Особливістю представленого алгоритму є можливість застосування паралельних обчислень, що дозволить значно підвищити швидкодію обробки зображень, які складаються із областей із постійними значеннями яскравості. В ході обговорення доповіді пролунали пропозиції щодо реалізації алгоритму фільтрації із використанням розподілених обчислювальних систем та шляхів оцінки обчислювальної ефективності такого підходу.   
     В секції №3 «Радіотехніка» була представлена доповідь на тему «Адаптивна фільтрація параметрів руху джерела радіовипромінювання на основі RSS-вимірювань сенсорної мережі при наявності аномальних вимірювань», авторами якої є  Жук С., Товкач І., Реутська Ю. Використання розробленого адаптивного алгоритму дозволяє підвищити точність отримуваних даних щодо місцезнаходження безпілотного літального апарату, шляхом фільтрації аномальних помилок вимірів потужності сигналу Wi-Fi, причинами виникнення яких можуть бути збій в роботі окремих датчиків, багатопроменеве поширення сигналів та інші фактори.  Наведені результати моделювання, що отримані в ході дослідження, узгоджуються із результатами статистичного моделювання методом Монте-Карло. Ряд питань, що були поставлені учасниками конференції в ході обговорення доповіді, дозволяє говорити про важливість, актуальність та зацікавленість в обраній тематиці. Крім того, колеги із інших вузів, які активно займаються питаннями пасивної радіолокації, висловили своє бачення подальшого шляху дослідження в даному напрямі, а також можливість розширення сфери застосування розробленого алгоритму.  
     Підсумовуючи, можна стверджувати, що участь в міжнародній конференції  UkrMiCo’2018 дала можливість не тільки поділитися із науковою спільнотою отриманими результатами досліджень, але й отримати цінні поради колег, які неодмінно будуть корисними в подальшій науковій діяльності.

Сторінки