Наші науковці - на конференції в Одесі (UkrMiCo’2018)

     Співробітники кафедри радіотехнічних пристроїв та систем взяли участь у Третій міжнародній конференції з інформаційних та телекомунікаційних технологій і радіоелектроніки UkrMiCo’2018, що пройшла в Одесі з 10 по 14 вересня 2018 року. Конференція була  організована Українською секцією Інституту інженерів електротехніки та електроніки (IEEE), Одеською національною Академією зв’язку ім. О.С. Попова та Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Конференція охоплювала різноманітні напрями науки і техніки, які в залежності від тематики, були розбиті на чотири секції: Інфокомунікації, Телекомунікації, Радіотехніка, Електроніка.
     В секції №1 «Інфокомунікації» колектив авторів Вишневий С., Ляшук О., Жук С. представив доповідь на тему «Двоетапна фільтрація цифрових зображень з областями постійної інтенсивності при наявності адитивного некорельованого шуму». Учасників конференції зацікавив запропонований алгоритм, який враховує двумірність зображення,  і при цьому побудований на основі одномірних алгоритмів фільтрації, що дозволяє використовувати їх переваги в простоті реалізації та значно зменшити час обробки, порівняно із «чистими» двомірними методами. Особливістю представленого алгоритму є можливість застосування паралельних обчислень, що дозволить значно підвищити швидкодію обробки зображень, які складаються із областей із постійними значеннями яскравості. В ході обговорення доповіді пролунали пропозиції щодо реалізації алгоритму фільтрації із використанням розподілених обчислювальних систем та шляхів оцінки обчислювальної ефективності такого підходу.   
     В секції №3 «Радіотехніка» була представлена доповідь на тему «Адаптивна фільтрація параметрів руху джерела радіовипромінювання на основі RSS-вимірювань сенсорної мережі при наявності аномальних вимірювань», авторами якої є  Жук С., Товкач І., Реутська Ю. Використання розробленого адаптивного алгоритму дозволяє підвищити точність отримуваних даних щодо місцезнаходження безпілотного літального апарату, шляхом фільтрації аномальних помилок вимірів потужності сигналу Wi-Fi, причинами виникнення яких можуть бути збій в роботі окремих датчиків, багатопроменеве поширення сигналів та інші фактори.  Наведені результати моделювання, що отримані в ході дослідження, узгоджуються із результатами статистичного моделювання методом Монте-Карло. Ряд питань, що були поставлені учасниками конференції в ході обговорення доповіді, дозволяє говорити про важливість, актуальність та зацікавленість в обраній тематиці. Крім того, колеги із інших вузів, які активно займаються питаннями пасивної радіолокації, висловили своє бачення подальшого шляху дослідження в даному напрямі, а також можливість розширення сфери застосування розробленого алгоритму.  
     Підсумовуючи, можна стверджувати, що участь в міжнародній конференції  UkrMiCo’2018 дала можливість не тільки поділитися із науковою спільнотою отриманими результатами досліджень, але й отримати цінні поради колег, які неодмінно будуть корисними в подальшій науковій діяльності.

Наш молодий вчений отримав грант Президента України

     Кафедра Радіотехнічних пристроїв та систем вітає старшого викладача, к.т.н. Неуйміна Олександра Станіславовича із здобуттям гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених.

     Бажаємо успішного виконання науково-дослідної роботи!
 


 

Звіт про діяльність гуртка за інтересами студентів «Гурток інформаційних технологій»

 

ЗВІТ

про діяльність гуртка за інтересами студентів
«Гурток інформаційних технологій»

 

1. Кафедра радіотехнічних пристроїв та систем радіотехнічного факультету НТУУ КПІ ім. І.Сікорського (Завідувач кафедри проф. Жук Сергій Якович).

2. Гурток за інтересами студентів «Гурток інформаційних технологій» наукового та науково-технічного спрямування.

3. Староста гуртка (Криворот Євгеній Ігорович, 5 курс, група РТ-71мп, радіотехнічний) та науковий керівник (Піддубний Володимир Олексійович, к.т.н., доцент, с.н.с., доцент кафедри РТПС).

4. В лабораторії компонентної бази радіоелектронної апаратури та мікроелектроніки з 2008 р. (офіційно почав працювати з березня 2018 року) працює науково-технічний гурток (див на http://www.rtps.kpi.ua/uk/node/269), який створено з ініціативи заступника декана Радіотехнічного факультету Дяченка Станіслава Мефодійовича. Поступово, гурток набув рис творчої тусовки /див. віртуальну панораму/, де активне студентство має можливість обмінюватись ідеями, обговорювати свої напрацювання (алгоритми, програми, функціональний склад та схемотехніку розроблюваних приладів). Маючи доступ до комп’ютерної техніки, вимірювальних приладів та лабораторного обладнання, гуртківці мають всі умови розробляти, створювати та відлагоджувати роботу своїх розробок.

5. Мета –практична допомога студентам і магістрантам, курсові та дипломні роботи котрих передбачають виконання їх з виготовленням діючого зразка. Основні напрямки роботи гуртка – Гурток має два відділення: веб-програмування та проектування радіоелектронних пристроїв, що дозволяє забезпечити дієвою допомогою студентів за тими напрямками, які їх найбільше цікавлять. Участь в гуртку дає можливість студентам закріпити на практиці отримані в процесі навчання теоретичні знання та розширити межі свого пізнання за обраними напрямками. Так, наприклад, якщо на факультетах нашого університету чи в інших вузах, де основний профіль навчання пов’язаний з обчислювальною технікою або прикладною математикою – написання програмного забезпечення є фактично кінцевою метою, то в радіотехніків розробка програм є лише фрагментом у створюваній системі або пристрої, що саме по собі є значно складнішим завданням, яке звичайному програмісту, звісно, виконати достатньо складное через свою вузькопрофільну підготовку.

6. Гурток почав офіційно працювати з березня 2018 року.

- староста (Криворот Євгеній Ігорович, 5 курс, група РТ-71мп, РТФ) та науковий керівник (Піддубний Володимир Олексійович, к.т.н., доцент, с.н.с., доцент кафедри РТПС);

- кількість гуртківців: постійних – 8 (студенти 3…6 курсів), у разі потреби гурток для закріплення теоретичних знань з технічних дисциплін, що викладаються, відвідують студенти 1 та 2 курсів – орієнтовно 10 чоловік., з них – членів СНТ імені О.А. Киселя не має;

- кількість засідань – два за період офіційної роботи з березня 2018 р. організаційне тематичне (підсумкове);

- із випускників гуртка за час неофіційної роботи (до березня 2018 року) навчаються або вже закінчили аспірантуру 4 чоловіки, з них один к.т.н., працює старшим викладачем кафедри РТПС;

- виступи на Міжнародній та Всеукраїнській конференціях – весною цього року виступили 5 гуртківців (Грицевич І., Криворот Є., Ющенко В., Товкач І. та Абрамович А.) з 7 доповідями;

- кількість публікацій у наукових журналах – дві статті (Абрамович А.) в співавторстві та 8 публікацій в збірках тез конференцій – «Радіоелектроніка ХХІ століття (Грицевич І., Криворот Є., Ющенко В), РТПСАС-2018 (Грицевич І., Ющенко В., Абрамович А., Товкач І.) та Проблеми телекомунікацій 2018 ІТС (Товкач І.).

7. Робота гуртка базується на ініціативних роботах студентів. Тематику робіт студенти визначають самостійно та можуть використовувати запропоновані  та необхідні для проведення навчального процесу в лабораторіях кафедри роботи. Стимулом до роботи в гуртку є підготовка до конференцій та написання тез доповідей, які потім враховуються в рейтингу студентів при вступі в магістратуру та впливають на заохочення студентів в рамках діяльності профспілкової організації студентів.

8. Співпраця з іншими науковими гуртками факультету – гурток співпрацює з гуртком кафедри радіоконструювання та виробництва радіоапаратури «Проектування інтелектуальної радіоелектронної апаратури» (керівник гуртка Адаменко В.О.).

9. План роботи гуртка на наступний 2018/19 н.р.

- провести два засідання гуртка (по одному на семестр), на яких сформулювати завдання гуртка та підвести підсумки роботи;

- провести навчальні науково-технічні та практичні семінари з «Елементної та компонентної бази РЕА» для студентів 2-го курсу РТФ, залучити їх до роботи гуртка;

- дати основи в розробці стартап-проектів для студентів-магістрів першого року навчання;

- визначити приорітети в роботі гуртка на перспективу.

Перспективи розвитку та удосконалення діяльності гуртка – залучення студентів інших спеціальностей, робота з веб-програмуванням, пошук джерел фінансування для покупки комплектуючих та мінімально необхідного обладнання.

 

Зав. кафедри РТПС, РТФ

професор                                                                      Жук С.Я

 

Науковий керівник,

(к.т.н., доцент)                                                              Піддубний В.О

 

Староста гуртка                                                            Криворот Є.І.
 

Відкрито стенд про засновника навчальної лабораторії електронних приладів та ініціатора створення музейної експозиції Дяченка С.М.

ДЯЧЕНКО
Станіслав Мефодійович

 
засновник навчальної лабораторії електронних приладів
 
 
     Доцент, к.т.н., лауреат Державної премії України, співавтор енциклопедії «Радіотехніка», ініціатор створення музейної експозиції електронних приладів та гуртка інформаційних технологій на кафедрі радіотехнічних пристроїв та систем радіотехнічного факультету НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського».
     Працював на кафедрі з 1964 по 2012 р., викладав дисципліни: «Компонентна база радіоелектронної апаратури», «Електронні та квантові прилади НВЧ», «Системи мобільного зв’язку».
 

 

Семінар МАН і каф. РТПС "Мікрокомп'ютер Raspberry Pi - інструмент дослідника"

31 травня кафедра РТПС радіотехнічного факультету і Мала академія наук України провели 8-ми годинний семінар "Мікрокомп'ютер Raspberry Pi - інструмент дослідника" для вчителів з усієї країни. Були присутні вчителі інформатики, фізики, математики з Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Житомира, Львова, Київської обл., Києва...

В програмі семінару:

  • Початкові налаштування Raspberry Pi. Організація віддаленого доступу до мікрокомп’ютера. Обмін файлами між Raspberry Pi і персональним комп’ютером
  • Використання виводів GPIO для отримання інформації з сенсорів та формування сигналів керування. Поняття про широтно-імпульсну модуляцію (ШІМ) та її використання для керування двигунами і RGB-діодами.
  • Підключення камери до Raspberry Pi. Отримання і збереження фото та відео зображень. Організація відео потоку з камери Raspberry Pi.

Вчителі не лише вчилися працювати з "малинкою", а й познайомились з можливостями факультету. Надіємося, що попереду будуть ще подібні семінари, бо не всі бажаючих ми змогли прийняти в своїх навчальних лабораторіях.

Заняття проводили доц. Могильний С.Б., ст. викладач Реутська Ю.Ю.

Висловлюємо вдячність за плідну підготовчу роботу методисту МАН Славко Марії та інженеру каф. РТПС Коваленко Сергію.Сторінки