сигнали

Вступ до спеціальності

Вступ до спеціальності

Дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки за вибором навчального закладу.
На вивчення дисципліни відводиться 36 годин ( 1 кредит ЕСТS ):
6 години лекції, 12 годин лабораторні заняття.