Об'єктно-орієнтоване програмування на С++

Об'єктно-орієнтоване програмування на С++

Вступ

Програму навчальної дисципліни «Об'єктно-орієнтоване програмування на С++» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців рівня вищої освіти «Перший (бакалаврський) ступінь спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка».

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.