діоди

Електронні прилади

Електронні прилади

Дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.
На вивчення дисципліни відводиться 150 годин ( 5 кредитів ЕСТS ):
54 години лекції, 36 годин лабораторні заняття, екзамен.