конденсатори

Матеріали та компоненти радіоелектронної апаратури

Матеріали та компоненти радіоелектронної апаратури

Дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.
На вивчення дисципліни відводиться 60 годин ( 2 кредитів ЕСТS ):
36 години лекції, залік.