ASK

Радіопередавальні пристрої

Радіопередавальні пристрої

Дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.
На вивчення дисципліни відводиться 195 годин ( 6,5 кредитів ECTS ):
54 години лекції, 18 годин практичні заняття, 18 годин лабораторні заняття, екзамен – 5,5 кредитів.