с++

Обчислювальна техніка та програмування

Обчислювальна техніка та програмування. Частина І

Дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.
На вивчення дисципліни відводиться 180 годин ( 6 кредитів ЕСТS ):
54 години лекції, 54 годин лабораторні заняття, екзамен.