Математичні пакети

Обчислювальна техніка та програмування ч.2

     Обчислювальна техніка та програмування ч.2

Дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.
На вивчення дисципліни відводиться 150  годин ( 4 кредита ECTS ):
36 години лекції, 36 годин лабораторні заняття, диф. залік.