differentiation

Оптимізація проектування радіотехнічних систем

Оптимізація проектування радіотехнічних систем

Дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.
На вивчення дисципліни відводиться 180 годин ( 6 кредитів ЕСТS ):
36 годин лекцій, 18 годин практичних занять, 18 годин лабораторних занять, екзамен.