regulators

Електроживлення радіоелектронної апаратури

Електроживлення радіоелектронної апаратури

Дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.
На вивчення дисципліни відводиться 60 годин ( 2 кредита ЕСТS ):
16 години лекції, 18 годин лабораторні заняття, залік.