probability

Основи статистичної радіотехніки

Основи статистичної радіотехніки

Дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.
На вивчення дисципліни відводиться 75 годин ( 2,5 кредитів ЕСТS ):
36 години лекції, 18 годин практичні заняття, залік.