digital processing

Пристрої цифрової обробки сигналів

Пристрої цифрової обробки сигналів

Дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.
На вивчення дисципліни відводиться 150 годин ( 4 кредита ЕСТS ):
36 години лекції, 36 годин лабораторні заняття, екзамен.